Bratislava 851 04

Panónska cesta 47

+421 918 814 210

info(at)ausemio.com

Organizácia a podpora výkonu práce

Plánovanie, operatívne riadenie a manažment

Podpora rozhodovania na základe dát

Správa majetku

Správa majetku býva často nedocenená oblasť. Je až prekvapivé ako často klesá starostlivosť o peniaze, keď sa premenia na majetok. Riešenia pre správu majetku sú prínosom pre sledovanie hodnoty majetku s dôrazom na jeho efektívne využívanie, potrebnú údržbu, minimalizáciu poškodenia, nefunkčnosť, či zničenia. Riešenie pre správu majetku na platforme AUSEMIO je odpoveďou na otázku, ako sa efektívne starať o zverený majetok.

1) Okamžite dostupný, komplexný prehľad nad majetkom, vrátane toho, kto majetok využíva, spravuje alebo servisuje ako aj kontaktov na dané osoby.

2) Rýchla inventarizácia majetku mobilným zariadením na pár klikov.

3) Kedykoľvek on-line dostupná dokumentácia majetku, časť dokumentov je možné priamo generovať zo systému (karta majetku, preberacie protokoly, atď.).

4) Možnosť sledovania celkových nákladov na vlastníctvo (TCO).

5) Podpora pri rozhodovaní, ktorý majetok vlastniť, prenajímať dlhodobo alebo krátkodobo.

Riešenie pre správu majetku podporuje nasledovné činnosti: 

  Pasportizácia majetku
  Označenie majetku
  Dokumentácia majetku
  Priradenie majetku osobe (príchod a odchod zamestnanca)
  Inventarizácia majetku
  Nákup a zaradenie majetku
  Sledovanie hodnoty majetku
  Vyradenie, odpredaj a likvidácia majetku
  Manažérsky prehľad pomocou dashboardov a reportov

Prevádzka servisnej organizácie

Helpdesk

Riešenia pre prevádzku servisnej organizácie bývajú nasadzované ako pre majiteľov a správcov, tak aj pre poskytovateľov servisných služieb. Od konkrétneho nasadenia závisí nastavenie platformy tak, aby primárne sledovala potreby organizácie, pre ktorú je nastavovaná.

Tieto riešenia zabezpečujú najmä transparentnosť v komunikácii medzi zainteresovanými stranami, udržujú históriu komunikácie a riešenia hlásení, ako aj sledovanie priebehu realizácie. Pomáhajú efektívne sledovať fungovanie interného servisu, ale aj plnenie dodávateľských servisných zmlúv.

1) Široké možnosti zberu požiadaviek a hlásení: telefonát, mail, web formulár, mobilná aplikácia, plánovač, automatizovaný zber z diagnostík zariadení.

2) Šetrenie času a zvyšovanie efektivity vďaka automatizácii spracovania hlásení.

3) Vysoká dostupnosť aj cez mobilný on-line prístup k riešeniu hlásení ako pre zamestnancov, tak aj pre dodávateľov.

4) Paperless: Generovanie elektronických dokumentov ako napr. servisných listov.

5) Efektívne riadenie prispôsobené vašim potrebám: Široké možnosti nastavenia notifikácií a prehľadný reporting.

Helpdesk riešenia obsahujú nasledovné činnosti:

 Zber požiadaviek a hlásení
 Správne smerovanie na riešiteľov a prehľad postupu riešenia podľa konkrétneho typu služby
 Automatizáciu procesov riešenia
 Automatizované generovanie dokumentácie
 Kontrola servisných nákladov s možnosťou prepojenia na ERP
 Vždy dostupný manažérsky prehľad nad jednotlivými riešeniami

Plánovanie a riadenie údržby a riadenie servisu v teréne

Efektivita využívania kapacít ako aj rýchlosť plánovania sú čoraz viac témou na riešenie u takmer každého poskytovateľa služieb vrátane údržby.

Pri implementácii tohto typu riešenia je nevyhnutné detailne pochopiť výzvy, ktorým čelí konkrétny zákazník. Často ide napr. o situácie, kedy pravidelná údržba je plánovaná v jednom systéme, kým požiadavky sa zbierajú v inom systéme a ďalší systém spravuje prediktívnu údržbu, pričom servisný tím je len jeden.

Riešenie pre plánovanie, riadenie a kontrolu údržby na platforme AUSEMIO je odpoveďou aj na takéto potreby.

1)  Prehľad nad plánovanými službami ako z pohľadu majetku, ktorý sa má servisovať, tak z pohľadu servisných technikov, ktorí majú servis vykonať.

2)  Podstatné zrýchlenie plánovania vďaka prehľadnému kalendáru a možnostiam automatizácie plánovania. Jednoduchý a rýchly spôsob preplánovania v prípade neočakávaných situácií.

3)  Efektívne riadenie servisných tímov, vďaka informáciám o stave riešenia servisných úloh, lokalite a plánovanému rozsahu výkonov. Kontrola prostredníctvom výkazov práce, materiálu a dopravy na konkrétny servis.

4)  Garancia dodržania rozsahu, termínov a spôsobu výkonu služieb, vďaka kontrolným zoznamom a SLA manažmentu.

5)  Efektívna eskalácia a možnosti riadenia výnimiek v riešení servisných úloh.

Riešenie pre plánovanie a riadenie údržby podporuje nasledovné činnosti:

  Automatizované generovanie pravidelnej údržby pre zariadenia
  Plánovanie výkonov údržby pre jednotlivých údržbárov (aj tímy)
  Zabezpečenie informácií a dokumentácie pre pracovníka na výjazde cez mobilnú aplikáciu:
  – výkaz materiálu a práce na mieste výjazdu (servisný list)
  – checklisty pre pravidelné prehľady a kontroly
  Automatizácia kontroly dodržiavania termínov SLA manažment
  Inteligentné notifikácie a eskalácie
  Prehľadný reporting a sledovanie KPI
  Vyúčtovanie servisných nákladov s možnosťou prepojenia na ERP      

Riadenie rizík a podpora procesov kybernetickej bezpečnosti

Kybernetická bezpečnosť je aktuálne jednou z oblastí, ktorých význam stále rastie. Mnohé riešenia sú však zamerané len na technické aspekty riešenia kybernetickej bezpečnosti, ako sú rôzne antivírus, antispam, SIEM systémy, technické zabezpečenie sietí a podobne.

AUSEMIO si kladie za cieľ pomáhať ako bezpečnostným manažérom, tak aj vedeniu organizácii v zabezpečení procesov kybernetickej bezpečnosti najmä s ich organizáciou, riadením rizík, procesným riadením dopadov, ako aj business kontinuitou podľa konkrétneho nasadenia v konkrétnej organizácii.

1) Analýza a manažment aktív.

2) Identifikácia a spracovanie zraniteľností a hrozieb.

3) Hodnotenie a ošetrenie rizík.

4) Plánovanie, riadenie a kontrola kontinuity prevádzky.

5) Kontrola dodávateľských služieb.

6) Podpora riadenia postupov riešenia bezpečnostných incidentov.

7) Systematická podpora pri auditoch kybernetickej bezpečnosti.

Riešenie pre podporu Kybernetickej bezpečnosti poskytuje nasledovné činnosti:

  Identifikácia a evidencia zraniteľností a hrozieb
  Hodnotenie aktív metódou C.I.A.
  Analýza rizík a ich ošetrenie
  Plánovanie opatrení a ich vyhodnocovanie
  Podpora pre interné audity Kybernetickej  bezpečnosti
  Prepojenie aktív s business procesmi
  Možnosti rozšírenia o Business Impact Analýzu

Automatizácia riadenia skladov s náhradnými dielmi

Efektívna správa skladových zásob je dôležitou súčasťou zabezpečenia dodávok ako pri tovaroch, tak aj pri službách. Pomerne častým dôvodom zníženia efektivity servisných služieb môže byť nedostatok náhradných dielov. Zároveň neprimerané množstvo tovaru na sklade viaže finančné prostriedky a znižuje likviditu. Navyše pri niektorých typoch položiek hrozí riziko exspirácie alebo morálneho zastarania.

Automatizácia riadenia skladových procesov na platforme AUSEMIO umožňuje riešiť túto oblasť integrovane vrátane možnosti prepojenia na skladový modul ERP systému.

1) Automatizácia procesu dopĺňania skladových zásob.

2) Automatické upozorňovanie na exspiráciu položiek podľa nastavení užívateľa.

3) Efektívnejšie procesy príjem a výdaj tovaru pomocou skenovania ( BAR / QR kódov ).

4) Rýchlejšia inventúra skladu čítačkou / mobilom.

5) Integrácia AUSEMIO skladov na ERP.

6) Jednotné sledovanie vybraných KPI pre skladové procesy na dashboardoch.

Riešenie pre automatizáciu riadenia skladových procesov podporuje nasledovné činnosti:

  Evidencia skladov, príručných skladov, prípadne skladov pripojených k ERP.
  Podpora automatizácie procesov naskladnenia, prevodov medzi skladmi a vyskladnenia.
  Notifikácie a prehľady o stavoch:
  zásoba nižšia ako minimálna, zásoba vyššia ako optimálna, exspirácie tovaru.
  Podpora automatizovaného doobjednávania.
  Prehľad o skladových procesoch na dashboardoch.