AUSEMIO

Platforma pre automatizované riadenie služieb

S platformou AUSEMIO je možné jednoducho a rýchlo vytvárať zákaznícky prispôsobené systémy pre automatizovanú údržbu zariadení, SLA manažment, automatický ticketing, helpdesk, ako aj field service management. 

AUSEMIO

Platforma pre automatizované riadenie služieb

S platformou AUSEMIO je možné jednoducho a rýchlo vytvárať zákaznícky prispôsobené systémy pre automatizovanú údržbu zariadení, SLA manažment, automatický ticketing, helpdesk, ako aj field service management. 

o AUSEMIU

 AUSEMIO bolo navrhnuté tak, aby riešenia vytvorené na tejto platforme boli škálovateľné od inštalácií pre malé a stredné podniky až po nadnárodné skupiny spoločností a štátnu správu.

Výhodou tejto platformy je možné zákaznícky prispôsobiť si ju a  riešiť konkrétne požiadavky na:

  • 1) Evidenciu informácii o majetku a jeho dokumentáciu.
  • 2) Správu servisných zmlúv a sledovanie kľúčových indikátorov výkonnosti.
  • 3) Helpdesk pre zber a riešenie požiadaviek, incidentov, porúch ale aj pravidelných údržieb a revízií zariadení.
  •  

Prostredníctvom AUSEMIA :

  •  – zefektívnite prácu a odbremeníte sa od administratívy zautomatizovaním procesov
  •  – získate výkonnejšie riešenie, nie však komplikovanejšie pre užívateľa
  •  – budete mať rýchly a vždy aktuálny prehľad nad poskytovaným službami

ausemio rieši...

AUSEMIO je navrhnutý tak, aby po jeho nasadení boli postupne zautomatizované podľa možnosti všetky procesy riadenia služieb, pre ktoré to ekonomicky dáva zmysel. Následne sa zozbierané dáta používajú ako podklad manažmentu pre rozhodovanie resp. sledovanie efektivity podniku.

Rýchly a vždy aktuálny prehľad nad poskytovanými službami. Manažér veľmi rýchlo získa prehľad nad poskytovanými službami pomocou prehľadných dashboard-ov a notifikácii. Dashboad-y sú prispôsobené konkrétnym požiadavkám zákazníka tak, aby zobrazovali sledované parametre výkonnosti resp. výpočet pokút za prekročenie SLA parametrov.

AUSEMIO poskytuje 5 spôsobov, ako je možné zadať požiadavku, alebo nahlásiť poruchu a následne zabezpečí informovanie o priebehu riešenia pre zadávateľa.

Automatizovaným hlásením požiadaviek z real-time systémov, resp. diagnostík zariadení, sú servisní pracovníci informovaní o poruchách skôr ako ich nahlásia zákazníci a teda vedia rýchlo reagovať a tak minimalizujú dopad na spokojnosť zákazníkov.

Komplexná evidencia majetku, ktorá reálne zachytí stav a používanie majetku. Toto prispieva k efektívnemu plánovaniu projektov ako aj prevádzkových aktivít. V každom čase je jasné, komu je zariadenie, alebo iný majetok zverený resp. na akú aktivitu a počas akej doby bol využívaný.

Táto platforma je previazaná s procesmi správy a údržby v reálnom čase. Zabezpečí dostupnosť dokumentácie ku každému konkrétnemu majetku on-line. Či ide o technickú dokumentáciu, ktorá je potrebná pre rýchle riešenie hlásených porúch alebo projektovú dokumentáciu, ale aj dokumentáciu, ktorá je podkladom pre finančné riadenie.

4 edície platformy ausemio

AUSEMIO SNO

AUSEMIO SNO je edícia produktu vytvoreného na platforme AUSEMIO. Táto edícia je určená priamo pre operátorov siete Sigfox.

AUSEMIO SNO je zameraný na automatizované riadenie služieb. Tento produkt zahŕňa kompletný rozsah riadenia SLA voči dodávateľom služieb pre prevádzkovateľov siete Sigfox. Hlavnými prínosmi sú:

 – Automatické zbieranie dát v reálnom čase zo Sigfox backend-u.
 – Zákaznícky prispôsobený proces správy hlásení, umožňujúci prácu s viacerými servisnými organizáciami.
 – Zákazníkom definované kľúčové ukazovatele výkonnosti a ich zobrazenie na dashboarde.
 – Výpočet a vykazovanie parametrov servisných zmlúv, ako aj pokút vyplývajúci z ich porušenia.
 – Poskytnutie potrebných údajov na rýchlu diagnostiku, ideálne na dve kliknutia.
 – Podstatné zvýšenie rýchlosti odozvy na hlásenia porúch resp. sledovaných stavov, čo tiež výrazne                       podporuje mobilná aplikácia pre servisných technikov. 

AUSEMIO BM - BUILDING MANAGEMENT

Edícia AUSEMIO BM je zameraná na riadenie prevádzky a údržby budov.

Možnosti tejto edície AUSEMIO boli prispôsobené tak, aby poskytovala podporu pri správe budov, automatizácii procesov údržby budov a zbere požiadaviek nájomníkov.

–  Automatizované hlásenie porúch zo zariadení budov prostredníctvom zberu dát o ich prevádzkových                  stavoch.                                                                                                                                                                                                          –  Správa dokumentácie technológii budov, projektovej dokumentácie, revíznych správ, manuálov  a                         servisných listov, ktoré sú prepojené ku konkrétnemu majetku, osobe, hláseniu, službe, …                                    –  Plánovanie pravidelne vykonávaných služieb, údržby vyhradených technických zariadení aj ďalších                      povinností ako sú napr. interné ISO audity a iné.                                                                                                          –  Vytvorenie dátovej základne pre sledovanie kľúčových indikátorov výkonnosti, agregáciu nákladov   na              výpočet TCO, vyhodnocovanie plnenia servisných zmlúv.                                                                                                        –  Obsahuje mobilnú aplikáciu, ktorá umožňuje nahlasovanie porúch a požiadaviek nájomníkov.                              –  Automatizácia prideľovania požiadaviek podľa určeného majetku, služby resp. servisnej organizácie.

AUSEMIO SO - SERVIS ORGANIZATION

Edícia AUSEMIO SO obsahuje rozšírené funkcie podpory efektívneho riadenia servisných organizácií:

–  AUSEMIO SO poskytuje možnosti podstatného zlepšenia výkonnosti servisných organizácii ako aj riadenia        a automatizácie dokumentovania servisných procesov.
–  Sledovanie výkonnosti technikov prostredníctvom sledovania stavov požiadaviek a hlásení:                                    “Technik  mení stavy hlásenia priamo na mieste výkonu práce cez mobilnú aplikáciu.”                                              –  Okamžitá foto-dokumentácia stavu zariadenia pri prevzatí na údržbu a po údržbe vrátane záznamu                    o dátume a čase, mieste a osobe, ktorá zariadenie na údržbu preberá / odovzdáva.                                                  –  Prehľadný reporting prijatých a spracovaných hlásení. Report zoznamu úloh pre technika a mnoho ďalších       reportov.                                                                                                                                                                                                      –  Automatické notifikácie prostredníctvom web aplikácie, mailu ale aj mobilnej aplikácie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

AUSEMIO IM - INDUSTRY SERVIS MANAGEMENT

Ausemio IM je zameraná na správu a údržbu budov.

modulOVÉ MENU AUSEMIA

mobilná aplikácia

Súčasťou platformy je mobilná aplikácia pre android. Táto aplikácia je určená najmä pre servisných technikov. Umožňuje priamo u zákazníka prístup do platformy a umožní:

– Pomocou QR kódu alebo NFC tagu dokáže technik identifikovať zariadenia, na ktorom ide                     robiť servis.

– Vie si pozrieť dokumentáciu k zariadeniu priamo na mieste servisu, bez nutnosti zisťovať                     telefonicky rôzne informácie ako sú: verzie firmware, kedy bola posledná údržba alebo čo sa             píše v poslednej revíznej správe.

– Môže odfotiť a priamo uložiť foto pred začiatkom servisu a po ukončení servisu. 

KONTAKT

Kontakt:

Telefón: 0911 441 662

Email: info@ausemio.com

Adresa:

VERDE GROUP, s.r.o.

Kopčianska 16

851 01 Bratislava

kontakt

Kontakt

Telefón: 0911 441 662

Email: info@ausemio.com

Adresa

VERDE GROUP, s.r.o.

Kopčianska 16

851 01 Bratislava